plotthundsklubben rgb
20140824 163237

Jaktprovsreglerna

 

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar.

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2020-01-01 t o m 2025-12-31. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som anordnas inom SKK-organisationen.

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.

 

 

Prov enligt dessa regler är öppna för alla jakthundraser. Reglerna har sitt ursprung i provverksamhet med syfte att vara vägledande för avel av Plotthundar. Av den anledningen äger endast Plotthundklubben genom sin specialklubb SSDV rätt att föreslå ändringar i samband med regelrevision.

 

Förutsättningar

Jakten på björn med drivande hund skiljer sig på många sätt mot övrig löshundjakt. Många av jakterna på björn med hund börjar med att någon observerat en björn eller hittat spår/spårtecken efter en björn. Hunden släpps därefter på björnspåret och skall självständigt ta an spåret även om det är mer än 8 timmar gammalt. En duktig hund korsar vattendrag och kan följa spåret i flera timmar och många km innan upptaget äntligen kommer. Det är inte ovanligt att hundarna väcker i spåret långt innan upptag. När björnen sedan är på benen så förföljer hunden den under skallgivning och driver eller skäller gång/ståndskall. Eftersom upptaget ofta kommer långt från spårstarten krävs det att hunden kan jobba med björnen under en längre tid för att jägaren ska lyckas skjuta den. Modet är en viktig egenskap och vid ståndskall skall hunden stå så nära att en ansmygande jägare kan avgöra var björnen befinner sig med ledning av hundens placering.

Med tanke på framtida avel av björnhundar behövs ett verktyg för bedömning av björnhundar vid praktisk jakt. Då den låga tätheten av björn försvårar jaktprov med samma upplägg som för älghundar, stövare mm görs provet under praktisk jakt istället. På grund av att säkerheten inte möjliggör bedömning i fält av ståndskallssituationer görs bedömningen med hjälp av hundkamera, GPS och vittnesmål istället. Bedömningen skall göras av ett domarkollegium där man diskuterar genomförda prov och gör bedömningen utifrån bedömningsmallen för proven. Hundägaren äger rättigheten till filmmaterialet som efter bedömning skickas tillbaka till ägaren.

 

§1 Ändamål

Provets ändamål är att inom jaktetiska former bedöma hundars lämplighet och anlag för björnjakt, till vägledning för avelsarbetet.

 

§2 Organisation

a) Officiella jaktprov enligt dessa regler anordnas av Svenska specialklubben för drivande

Vildsvinshundar SSDV genom sin rasklubb Svenska Plotthundklubben SPK

b) Provet bedöms av ett kollegium av tre jaktprovsdomare godkända av SPK.

c) Domarna ska vara medlemmar i SPK och utses av SPKs styrelse.

d) Provledare och kassör administrerar anmälningar o registrerar provverksamheten.

 

§3 Rätt att delta

Provet är öppet för alla jakthundraser anslutna till SKK. För att få starta hunden på et björnprov ska hunden ha uppnått en ålder av 18 månader.

Hund kan endast anmälas till en start per kalenderdag.

 

§4 Krav på medlemskap

Hundägare och hundförare bosatt i Sverige ska vara medlem i SKK-organisationen.

Hundägare och hundförare bosatt utanför Sverige ska vara medlem i SKK-organisationen eller motsvarande erkänd utländsk klubb.

 

§5 Registreringskrav

Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK eller inneha av SKK utfärdad Tävlingslicens.

Oregistrerad hund ska ha en av SKK utfärdad Tävlingslicens samt vara ägarregistrerad i SKK.

Utlandsägd hund ska vara registrerad i erkänd utländsk kennelklubb eller inneha av SKK utfärdad Tävlingslicens.

 

§6 Hinder för deltagande

a) Hund som vid två separata tillfällen visat överdriven eller ihållande aggressivitet mot vilt, människor eller andra hundar.

b) Hund som har oläkta sår, visar hälta eller fysisk skada som kan nedsätta dess arbetsförmåga.

 

§7 Kamerautrustning

Det åligger hundägaren att kamerautrustning som sitter på hunden inte hindrar eller skadar hunden vid användning. Datuminställning på kameran ska vara korrekt för att underlätta bedömningen.

 

§8 Anmälan och avgift

Senast två veckor innan tänkt provdatum skall hunden anmälas för prov och avgiften betalas in till Svenska Plotthundklubben. Protokoll med provnummer skickas därefter till hundägaren. När hunden skall startas på prov skall hundägaren via sms. anmäla hunden för start samma dag och innan hunden släpps på björnspåret.

Ej utnyttjade prov förfaller efter årsskiftet och anmälningsavgiften återbetalas ej.

Efter genomfört prov skall protokoll fil från hundkamera och GPS-fil. skickas till provledaren

 

§9 Provform

Löshundprov

Tillvägagångssätt Jaktprov

Hundägare anmäler hunden för jaktprov på björn senast 2 veckor innan tänkt prov datum och betalar anmälningsavgiften. Provledaren skickar därefter ett provprotokoll till hundägaren med provnummer ifyllt. Den dagen när ett bra provtillfälle dyker upp, t e x björn observeras av grannjaktlaget, skickar hundägaren ett sms till provledaren att man vill starta sin hund på björnprov samt tid och plats. Hunden utrustas med GPS-pejl och hundkamera, med vilken hunden filmas innan den släpps i spåret. Om en till hund ansluter räknas inte den tiden den andra hunden deltar i jakten. Efter avslutad jakt/prov fyller hundföraren, jaktledaren i provprotokollet och signerar tillsammans med två vittnen från jakten. Filmen, nerladdad GPS-fil. från hundens halsband samt protokollet skickas sedan till provledaren. Materialet utvärderas av domarkollegiet och jaktprovet prissätts efter att bedömning är utförd.

 

§10 Anvisningar för hundförare

Hundföraren och jaktledaren ska i stort känna till dessa jaktprovsregler.

Hundförare skall innan släpp filma hunden med hundkameran och avläsningen från chipläsaren eller tatueringen i örat och utan att stänga av kameran därefter släppa hunden på björnspåret. Filen från hundkameran får inte på något sätt redigeras utan skall oklippt skickas för bedömning efter jakten.

 

§11 Jaktledares skyldighet efter jakten

Efter genomförd jakt skall hundförare tillsammans med jaktledare fylla i protokollet sanningsenligt och därefter skall jaktledaren samt två vittnen signera protokollet.

 

§12 ID kontroll

Det åligger hundägaren att tillhanda hålla chipavläsare om hunden är chipmärkt, hundens ID-nummer noteras i protokollet.

 

§13 Bedömning

Jaktprov på frilevande björn bedöms under jakt med uppgifter från ifyllt protokoll och genom granskning av film från hundkameran tillsammans med GPS-filen från hunden.

Provet avser att pröva hundens vilja och förmåga att självständigt ta an ett anvisat björnspår.

Därefter skall hunden resa björnen, driva och skälla gångstånd/ståndskall på björnen. Om björnen träar kan inte hundarnas arbete bedömas eftersom modet inte prövas i samma utsträckning som vid ståndskall på marken. För godkänt prov får hunden inte lämna björnen för att söka förarstöd eller jaga annat vilt. Björnen måste vid något tillfälle synas på kameran för att arbetet skall kunna bedömas.

 

§14 Föremål för bedömning

Följande egenskaper ska bedömas under jaktprovet:

a) Slagarbete

b) Jaktarbete (gångstånd och ståndskall)

c) Mod/Ståndarbete

d) Skall och skallmarkering

 

a) Slagarbete koefficient 2,0

Max 12 poäng

Avser prövning av hundens förmåga att följa björnens spår till upptaget. Hunden ska utan dröjsmål självständigt ta an anvisat björnspår och resa björnen. Om hunden självmant simmar över vattendrag under spårarbetet skall det noteras. Spårarbete längs med väg under längre sträckor likaså. Avståndet mäts från släpp till upptag (björnen syns i bild).

 

Poäng

Arbete

1-2 poäng

1 Hund spårar 0-500m. 2, 500-1000m innan upptag

3-4 poäng

3,Hund spårar 1-1,5km. 4 1,5-2km innan upptag

5 poäng

5Hund spårar 2-2,5km innan upptag

6 poäng

Hund spårar mer än 2,5km innan upptag

 

 

b) Jaktarbete (gångstånd/ståndskall)

Max 6 poäng

Avser prövning av hundens jaktarbete. Drev räknas inte eftersom det inte testar hunden mod på samma sätt som gångstånd/ståndskall. För att det ska räknas som gångstånd skall björnen synas i bild på hundkameran under förföljande. Slagarbete räknas inte in i jaktarbete.

 

Poäng

Arbete

1-2 poäng

1,Jaktarbete 0-30 min. 2, 30-59min

3-4 poäng

3,Jaktarbete 59-90min. 4, 90-120min

5-6 poäng

5,Jaktarbete120-150min. 6 över 150min

 

 

c) Mod/Ståndarbete koefficient 2,0

Max 12 poäng

Avser att pröva hundens förmåga att skälla ståndskall på ett sådant avstånd till björnen att björnen kan lokaliseras av jägaren på ståndskallet. Vid arbete i väldigt tät terräng ska hänsyn tas till det i bedömningen av filmen från hundkameran.

 

Poäng

Arbete

1-2 poäng

Hund ståndar på så långt avstånd att björnen bara syns i bild vid enstaka tillfällen.

3-4 poäng

Hund visar bra mod och det råder ingen tvekan om var björnen befinner sig på ståndet.

5-6 poäng

Hund ståndar på mycket kort avstånd och arbetar aktivt med björnen.

 

 

d) Skall och skallmarkering

Max 6 poäng

Poäng

Arbete

1-2 poäng

Hund skäller glest och/eller långa skalluppehåll vid kontakt med björnen.

3-4 poäng

Hund skäller tätt med korta skalluppehåll vid kontakt med björnen.

5-6 poäng

Hund skäller tätt utan skalluppehåll vid kontakt med björnen.

 

 

§15 Prisnivåer

Pris

Bedömning

0:a

Materialet från filmen eller vittnesmål ger ingen information om att hund jagar björn.

3:e pris

Jaktarbete minst 30 min

2:a pris

Jaktarbete minst 1 h och minst 16 poäng.

1:a pris

Jaktarbete 2 h eller mer och över 23 poäng.

 

 

§16 Protest

 

Provresultatet kan ändras i följande fall

a) Om fel av teknisk art begåtts.

b) Om hunden inte ägt rätt att deltaga enligt gällande regler

Deltagaren kan således inte protestera mot domarnas uppfattning och fria skön.

 

Frågan om ändring av domslut prövas:

1. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrande resultatet.

2. Efter anmälan från provledningen eller från domare som fattat beslutet.

3. Efter beslut av arrangör att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst domslut.

Protest mot domslut ska vara skriftligt. Den ska lämnas till arrangören inom två dagar från det datum som den klandrande resultatet meddelades och vara åtföljt av protestavgift, motsvarande lika med anmälningsavgiften.

Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta, eller om protesten inte är åtföljd av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av arrangören.

 

 

 

 

Svenska Plotthundsklubben

SidkartaInformation om cookiesBli medlem/KontaktAktuellt

Alla rättigheter reserverade © 2024 • Hemsida utvecklad av Precis Reklam i

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga